ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”) taraflar arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu edilen ve aşağıda belirtilen Ürün veya Hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak mevzuat gereğince yapılan bilgilendirmeyi içermektedir. Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.


Madde 1 TARAFLAR


SATICI

Ticaret Ünvanı: ...........................................................................

Mersis No : ......................................

Adres : ........................................................

Telefon :  ........................................

E-Posta :  ........................................


ALICI (TÜKETİCİ)

Adı, Soyadı, Ünvanı ()

Yukarıda bilgileri verilen SATICI ve ALICI topluca Taraflar olarak anılacaktır.


Madde 2 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ


Mesafeli Satış Sözleşmesine konu Ürün veya Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:


Ürün Adı Ürün Kodu Adet Birim Fiyatı Tutarı(Kdv Dahil)


Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ara Toplam:

Alıcı Ödemeli Kargo:

Toplam:

Ödeme Şekli-Aracı :


Madde 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİN TESLİMATI, TESLİMAT MASRAFLARI VE FATURA BİLGİLERİ

3.1 Sözleşme, ALICI tarafından Web Sitesi'nde açık irade beyanı ile tıklanarak onaylanmış ve yürürlüğe girer. Sözleşme satın alınan Ürünler'in ALICI veya bildirdiği kişi veya kişilere teslim edilmesiyle SATICI bakımından ifa edilmiş olur. Ürünler ALICI tarafından aşağıda belirtilen adreste bulunan veya ikamet eden kişi veya kişilere teslim edilecektir.


Kargo Adresi ()

Fatura Adresi ()


3.2 Ürünler'in adrese teslimatına ilişkin masraflar ALICI'ya aittir. SATICI'nın Web Sitesinde teslimat/nakliye masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını ya da kargo ücreti alınmayacağını açık şekilde beyan etmesi halinde masraflar SATICI'ya aittir. Ürünler SATICI'nın stok durumuna göre ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen süre içinde teslim edilir. SATICI, Ürünleri siparişin verilmesini takiben en geç 3 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu 3 günlük süre içinde yazılı veya elektronik ortamda yapılacak bildirim üzerine ALICI'dan alınacak onay ile teslimat için 10 (on) günlük ek bir süre belirlenebilir.


3.3 SATICI,  Ürünleri anlaşmalı kargo firmaları ile göndererek teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI'nın teslimat adresi olarak verdiği yerde şubesi olmaması halinde, Ürünlerin, kargo firmasının bir diğer yakın şubesinden teslim alınması gerekebilir. Bu durum kargo firması tarafından ALICI'ya bildirilecektir. Bu halden kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.


3.4 Ürünlerin teslimatı anında ALICI veya teslimat bilgilerinde gösterilen kişinin belirtilen adreste bulunmaması veya teslimatı almaktan imtina etmesi halinde SATICI, malın teslimine ilişkin edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Ürünlerin Adreste teslim alınmaması durumunda kargo firması ile iletişime geçerek Ürünlerin sevkiyatını takip etmek ve teslim almak ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, bu kişinin belirtilen adreste bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesi hallerinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda ALICI'nın Ürünleri geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşabilecek giderler ALICI'ya aittir.


3.5 ALICI, Ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve her bir Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun, ayıp, hasar veya eksik teslim tespit ettiğinde Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmak ve durumu gecikmeden SATICI'ya bildirmekle sorumludur. Aksi halde SATICI bu bahisle sorumluluk kabul etmez.


Madde 4 ÜRÜN BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ve İADESİ

4.1 SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Ürünlerin tesliminden önce toplam bedel SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir, Ürün'ü teslim etmekten imtina edebilir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün veya hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün veya hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.2 ALICI'nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI'nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

4.3 SATICI'nın, Ürünleri hiç ya da taahhüt edilen sürede tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, ALICI üç (3) gün içinde açık ve uygun şekilde bilgilendirilmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla,  eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürünü tedarik edebilir. Bu durumda Sözleşme konusu taahhüt bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

4.4 ALICI'nın ödemeyi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden yatıran IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşme uyarınca ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın internet sitesinde belirleyeceği prosedür ile göndereceğini SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.


Madde 5 CAYMA HAKKI

5.1 ALICI, Formun 7.4.Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Ürünlerin tesliminden veya sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, bu süre içinde Ürünleri teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. ALICININ cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasından sonra SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu Ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir.

5.2 Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildirime konu Ürünlerin ve fatura aslının ibrazı ile Aras Kargo aracılığı ile kargo bedeli ödenmeksizin SATICI'ya iadesi gerekmektedir.

Adres: .................................................

5.3.1 BEDELİN İADESİ. Ürün bedeli tahsil edilmiş ise mevzuata uygun cayma halleri ve Sözleşme fesihlerinde, bedel 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade ALICI'nın Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI olası gecikmelerden dolayı sorumlu değildir. SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup ve indirim hakları saklıdır.

5.3.2 KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

5.3.3 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 6 DİĞER HÜKÜMLER

6.1. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep, şikayet ve önerilerini, Form'un 2. maddesinde belirtilen SATICI iletişim kanallarına, sözlü veya yazılı şekilde bildirebilir.

6.2 ALICI, e-kitap, yazılım ve elektronik ortamda kullanmak üzere satın aldığı her türlü ürünü kullanacağı, araç, program, yazılım ve ekipmanın kendisince tedarik edileceğini ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Ergin olmayanlar ile kısıtlılar SATICI'dan alış-veriş yapamazlar.

6.4 Taraflar arasında kurulan Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir


SATICI                                                                                                                                                                             ALICI

.........................................................................

Tarih: